2007-04-06-Carpe-Diem Bar

2007-04-06-Carpe-Diem-Caffe0001.jpg 2007-04-06-Carpe-Diem-Caffe0002.jpg 2007-04-06-Carpe-Diem-Caffe0034.jpg 2007-04-06-Carpe-Diem-Caffe0042.jpg 2007-04-06-Carpe-Diem-Caffe0062.jpg 2007-04-06-Carpe-Diem-Caffe014.jpg 2007-04-06-Carpe-Diem-Caffe0170.jpg 2007-04-06-Carpe-Diem-Caffe019.jpg 2007-04-06-Carpe-Diem-Caffe022.jpg 2007-04-06-Carpe-Diem-Caffe023.jpg 2007-04-06-Carpe-Diem-Caffe025.jpg 2007-04-06-Carpe-Diem-Caffe027.jpg 2007-04-06-Carpe-Diem-Caffe029.jpg 2007-04-06-Carpe-Diem-Caffe032.jpg 2007-04-06-Carpe-Diem-Caffe033.jpg 2007-04-06-Carpe-Diem-Caffe036.jpg 2007-04-06-Carpe-Diem-Caffe037.jpg 2007-04-06-Carpe-Diem-Caffe038.jpg 2007-04-06-Carpe-Diem-Caffe039.jpg 2007-04-06-Carpe-Diem-Caffe040.jpg 2007-04-06-Carpe-Diem-Caffe041.jpg 2007-04-06-Carpe-Diem-Caffe043.jpg 2007-04-06-Carpe-Diem-Caffe049.jpg 2007-04-06-Carpe-Diem-Caffe054.jpg 2007-04-06-Carpe-Diem-Caffe057.jpg 2007-04-06-Carpe-Diem-Caffe069.jpg 2007-04-06-Carpe-Diem-Caffe076.jpg 2007-04-06-Carpe-Diem-Caffe085.jpg 2007-04-06-Carpe-Diem-Caffe087.jpg 2007-04-06-Carpe-Diem-Caffe091.jpg 2007-04-06-Carpe-Diem-Caffe095.jpg 2007-04-06-Carpe-Diem-Caffe103.jpg 2007-04-06-Carpe-Diem-Caffe111.jpg 2007-04-06-Carpe-Diem-Caffe112.jpg 2007-04-06-Carpe-Diem-Caffe30.jpg Frame-live-carpe-diem-caffe.jpg